تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

درین صفرپورحقیقی
روز تولد : 27 دی

ترمه مسعودی
روز تولد : 27 دی

فاطمه محمودی
روز تولد : 28 دی

تارا افتخاری زارع
روز تولد : 30 دی

باران صفری
روز تولد : 26 دی